Bài giảng Tiếng Anh Lớp 2 - Unit 8: In the village - Lesson 2

pptx 10 trang lop2 28/08/2022 12021
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Anh Lớp 2 - Unit 8: In the village - Lesson 2", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_anh_lop_2_unit_8_in_the_village_lesson_2.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Anh Lớp 2 - Unit 8: In the village - Lesson 2

  1. Unit 3. Listen and chant. 4.Listen and circle. 5. Look and write.
  2. Warm-up
  3. Listen and chant. V, v, van. This is a van. V, v, village. This is a village. V, v, volleyball. This is a volleyball.
  4. Listen and circle. 1 2
  5. Listen and circle. 1
  6. Listen and circle. 2
  7. Look and write. village volleyball van
  8. Time to say goodbye!