Bài giảng Tiếng Anh Lớp 2 - Unit 2: In the backyard - Lesson 3

pptx 12 trang lop2 28/08/2022 7880
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Anh Lớp 2 - Unit 2: In the backyard - Lesson 3", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptxbai_giang_tieng_anh_lop_2_unit_2_in_the_backyard_lesson_3.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Anh Lớp 2 - Unit 2: In the backyard - Lesson 3

 1. Unit 6. Listen and repeat. 7. Let’s talk. 8. Let’s sing.
 2. Warm-up
 3. Listen and repeat. Is she flying a kite? Is he flying a kite? Yes, she is. No, he isn’t.
 4. Is she flying a kite? Yes, she is.
 5. Is he flying a kite? No, he isn’t.
 6. Let’s talk. Is he ? Is she ? Yes, . No, . a b c
 7. Is he ? Is she ? Yes, . No, . a
 8. Is he ? Is she ? Yes, . No, . b
 9. Is he ? Is she ? Yes, . No, . c
 10. Let’s sing! Where’sWhere’s Kate? She’sShe’s in the yard. Is she riding a bike? Yes, she is. Yes, she is. Where’s Ken? He’sHe’s in the yard. Is he riding a bike? No, he isn’t. No, he isn’t.