Bài giảng Tiếng Anh Lớp 2 - Unit 8: In the village - Lesson 1

pptx 8 trang lop2 28/08/2022 16841
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Anh Lớp 2 - Unit 8: In the village - Lesson 1", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_anh_lop_2_unit_8_in_the_village_lesson_1.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Anh Lớp 2 - Unit 8: In the village - Lesson 1

  1. Unit 1. Listen and repeat. 2. Point and say.
  2. Warm-up
  3. Listen and repeat. village van volleyball
  4. village volleyball van v
  5. Point and say. village van volleyball
  6. Time to say goodbye!