Bài giảng Tiếng Anh Lớp 2 - Unit 5: In the classroom - Lesson 3

pptx 11 trang lop2 28/08/2022 7410
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Anh Lớp 2 - Unit 5: In the classroom - Lesson 3", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_anh_lop_2_unit_4_in_the_classroom_lesson_3.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Anh Lớp 2 - Unit 5: In the classroom - Lesson 3

  1. Unit 6. Listen and repeat. 7. Let’s talk. 8. Let’s sing.
  2. Warm-up
  3. Listen and repeat.
  4. What’s she doing? She’s colouring a square. What’s he doing? He’s doing a quiz.
  5. Let’s talk. What ? . a b c
  6. What ? . a
  7. What ? . b
  8. What ? . c
  9. Let’s sing! What’s he doing? He’s doing a quiz. What’s he doing? He’s colouring a square. What’s she doing? She’s answering a question.